Step 1 of 11

  • แบบประเมินหลักสูตรอบรมออนไลน์โดยรวม

  • ส่วนที่ 1 ประเด็นเนื้อหาและการนำเสนอ

  • ส่วนที่ 2 การประเมินความพึงพอใจด้านความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ต่อการทำงาน

  • ส่วนที่ 3 รูปแบบของหลักสูตรออนไลน์